Bidrag 2021

1. Forskningen avser muskelsjukdomen Dystrofia Myotonika typ 1 (DM 1).

Huvudsökande: Signe Gottfridsson, leg dietist, Avd för Invärtes medicin och Klinisk Nutrition,
Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet.
Forskningsuppgift
Forskningen avser studien ”Dystrofia Myotonika typ 1 – analys av funktion och aktivitet samt
livskvalitet mätt med självskattningsskalor”, vilken utgör en av tre studier i ett omfattande
forskningsprojekt om DM1, på Neuromuskulärt centrum (NMC), Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(SU), Göteborg. Forskningen leds av Christopher Lindberg, överläkare, docent, NMC och Klinisk
Genetik, SU, och det är flera olika professioner som är delaktiga i projektet.
I ovan nämnda studie ingår 129 patienter med DM1. Förutom enkäter, har bl a vikt och längd tagits,
muskelstyrka och kognitiv funktion testats. Den första delen av studien har genomförts, och data
finns tillgängligt på 129 patienter. I januari -22 påbörjas en 4-årsuppföljning. Två av enkäterna berör
mitt forskningsområde, varav den ena avser mag-tarmsymptom och den andra avser
sväljningsfunktion. Arbetet består initialt i att fördjupa sig i litteraturen avseende det aktuella
forskningsläget och därefter att kartlägga materialet från patientenkäterna, samt undersöka om det
finns något samband mellan dessa data och data från andra enkäter och mätningar i studien, bl a
BMI, livskvalitet, kön och ålder. Inför bearbetningen av insamlade data söker vi svar på bl a : 1) Har
patienterna mag-tarmsymptom? 2) Vilka mag-tarmsymptom är vanliga? 3)Har patienterna
sväljningsproblem? 4) Finns det något samband mellan mag-tarmsymptom och livskvalitet,
sväljningsproblem och livskvalitet? Målet är att arbetet skall resultera i en uppsats och i en
vetenskaplig artikel.

2. Validering av bedömningsinstrumentet Performance of upper limb (PUL 2.0) vid Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) och Beckers muskeldystrofi (BMD).

Huvudman: Ulrika Edofsson 1 Legitimerad Arbetsterapeut/Specialistarbetsterapeut
Sammanfattning:
Bedömning av funktion i övre extremiteter är väsentligt för att kunna följa sjukdomsförloppet
vid progressiva muskelsjukdomar. Bedömningen utgör även en grund till rekommendationer
för att kunna minska de långsiktiga konsekvenserna av sjukdomen, upprätthålla vardagliga
aktiviteter och möjliggöra en god livskvalitet. PUL är ett bedömningsinstrument som kan
användas både för barn och vuxna och det finns i två versioner (PUL 1.2 och en reviderad
version 2.0). PUL 1.2 är reliabel och valid att mäta övre extremitetsfunktion hos personer med
olika former av muskeldystrofier. Vår studie syftar till att värdera om PUL 2.0 är lika bra som
1.2 för patienter (barn och vuxna) med LGMD och BMD. 40 patienter kommer att testas vid 2
tillfällen med 2 års intervall. Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap om
användningen av bedömningsinstrumentet PUL 2.0 som evidensgrundat
bedömningsinstrument och standardiserat utfallsmått för att följa förändring över tid, både hos
barn och vuxna med diagnoserna LGMD och BMD

3. Kartläggning av ärftlighet och sjukdomsframkallande mekanismer bakom ovanliga ärftliga muskelsjukdomar – klinisk karaktärisering, vuxenneurologi

Huvudsökande för del av projektet Christopher Lindberg, medsökande se nedan
Bakgrund:
Ärftliga muskelsjukdomar orsakas av ett genetiskt fel (mutation) i någon gen – idag känner
man till över 500 olika gener som ger någon sådan sjukdom. Totalt sett är muskelsjukdomar
som grupp inte helt ovanlig – ungefär en person av 1000 i befolkningen har en
muskelsjukdom. Idag kan man hitta en genetisk förklaring till muskelsjukdomen hos många
men inte alla patienter/familjer. Arbetet med att finna den genetiska förklaringen till de
kvarvarande är mödosamt och inbegriper ett omfattande samarbete mellan de forskare som
är kliniskt verksamma (främst vuxen- och barn-neurologi), muskelpatologi och genetik.
Muskelavbildning med magnetkamera är ett nytt verktyg för att kunna karaktärisera
fördelningen av muskelpåverkan eftersom inte alla muskler är lika drabbade. Limb-girdle
muskeldystrofier finns idag känt orsakat av ett trettiotal olika gener, och ständigt tillkommer
nya gener inom denna grupp, liksom i andra grupper av ärftliga muskelsjukdomar.
Bred genetisk undersökning – av hela arvsmassan - är ett mycket värdefullt verktyg att finna
nya genetiska förändringar i kända sjukdomsorsakande gener, men också för att hitta
förändringar i ”nya” gener.
Projektet syftar till att fortsätta det arbete som pågår sedan flera år tillbaka, och som
resulterat i att vi funnit ett antal ”nya” sjukdomar.
Ansvariga i projektet respektive verksamhet:
Patologi: Anders Oldfors, professor/överläkare
Vuxenneurologi: Christopher Lindberg, docent/överläkare
Barnneurologi: Niklas Darin, professor/överläkare
Röntgen: Mats Geijer, professor/överläkare
Genetik: Carola Hedberg-Oldfors, docent/överbiolog

4. Kartläggning av ärftlighet och sjukdomsframkallande mekanismer bakom ovanliga ärftliga muskelsjukdomar – klinisk karaktärisering, barnneurologi

Syfte Forskning kring muskelsjukdomar
Huvudsökande för del av projektet
Niklas Darin Professor, Universitetssjukhusöverläkare, Institutionen för Kliniska
Vetenskaper, Göteborgs Universitet, Drottning Silvias barn- och Ungdomssjukhus,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bakgrund:
Ärftliga muskelsjukdomar orsakas av ett genetiskt fel (mutation) i någon gen – idag känner
man till över 500 olika gener som ger någon sådan sjukdom. Totalt sett är muskelsjukdomar
som grupp inte helt ovanlig – ungefär en person av 1000 i befolkningen har en
muskelsjukdom. Idag kan man hitta en genetisk förklaring till muskelsjukdomen hos många
men inte alla patienter/familjer. Arbetet med att finna den genetiska förklaringen till de
kvarvarande är mödosamt och inbegriper ett omfattande samarbete mellan de forskare som
är kliniskt verksamma (främst vuxen- och barn-neurologi), muskelpatologi och genetik.
Muskelavbildning med magnetkamera är ett nytt verktyg för att kunna karaktärisera
fördelningen av muskelpåverkan eftersom inte alla muskler är lika drabbade. Limb-girdle
muskeldystrofier finns idag känt orsakat av ett trettiotal olika gener, och ständigt tillkommer
nya gener inom denna grupp, liksom i andra grupper av ärftliga muskelsjukdomar.
Bred genetisk undersökning – av hela arvsmassan - är ett mycket värdefullt verktyg att finna
nya genetiska förändringar i kända sjukdomsorsakande gener, men också för att hitta
förändringar i ”nya” gener.
Projektet syftar till att fortsätta det arbete som pågår sedan flera år tillbaka, och som
resulterat i att vi funnit ett antal ”nya” sjukdomar.
Ansvariga i projektet respektive verksamhet:
Patologi: Anders Oldfors, professor/överläkare
Vuxenneurologi: Christopher Lindberg, docent/överläkare
Barnneurologi: Niklas Darin, professor/överläkare
Röntgen: Mats Geijer, professor/överläkare
Genetik: Carola Hedberg-Oldfors, docent/överbiolog

5. Kartläggning av ärftlighet och sjukdomsframkallande mekanismer bakom ovanliga ärftliga muskelsjukdomar – genetiska analyser

Huvudsökande för del av projektet Carola Hedberg-Oldfors, medsökande se nedan
Bakgrund:
Ärftliga muskelsjukdomar orsakas av ett genetiskt fel (mutation) i någon gen – idag känner man till
över 500 olika gener som ger någon sådan sjukdom. Totalt sett är muskelsjukdomar som grupp inte
helt ovanlig – ungefär en person av 1000 i befolkningen har en muskelsjukdom. Idag kan man hitta en
genetisk förklaring till muskelsjukdomen hos många men inte alla patienter/familjer. Arbetet med att
finna den genetiska förklaringen till de kvarvarande är mödosamt och inbegriper ett omfattande
samarbete mellan de forskare som är kliniskt verksamma (främst vuxen- och barn-neurologi),
muskelpatologi och genetik. Muskelavbildning med magnetkamera är ett nytt verktyg för att kunna
karaktärisera fördelningen av muskelpåverkan eftersom inte alla muskler är lika drabbade. Limb-
girdle muskeldystrofier finns idag känt orsakat av ett trettiotal olika gener, och ständigt tillkommer
nya gener inom denna grupp, liksom i andra grupper av ärftliga muskelsjukdomar.
Bred genetisk undersökning – av hela arvsmassan - är ett mycket värdefullt verktyg att finna nya
genetiska förändringar i kända sjukdomsorsakande gener, men också för att hitta förändringar i
”nya” gener.
Projektet syftar till att fortsätta det arbete som pågår sedan flera år tillbaka, och som resulterat i att
vi funnit ett antal ”nya” sjukdomar.
Ansvariga i projektet respektive verksamhet:
Patologi: Anders Oldfors, professor/överläkare Vuxenneurologi: Christopher Lindberg,
docent/överläkare Barnneurologi: Niklas Darin, professor/överläkare Röntgen: Mats Geijer,
professor/överläkare
Genetik: Carola Hedberg-Oldfors, docent/överbiolog

6. Titel på forskningsprogram: Muskeldystrofier: naturalförlopp och livskvalitetstudie (Muskel- LIV).

Ansökan avser forskning kring muskelsjukdomar, inklusive Limb-Girdle
muskeldystrofi.
Huvudman: Kalliopi Sofou, Med. Dr., Specialistläkare, Institution för Kliniska
Vetenskaper, SU. Handledare i två avhandlingsprojekt kopplade till denna forskning.
Sammanfattning: Denna forskning avser patienter med icke-kongenitala
muskeldystrofier, dvs Duchenne, Becker, Limg-Girdle, Facioscapulohumeral och
Emery-Dreyfuss muskeldystrofier. Syftet är att studera sjukdoms naturalförlopp och
progress över tid. Vi studerar hur olika sjukdomsassocierade faktorer, som t.ex.
funktionsnivå, smärta, fatigue, psykisk hälsa, sömnkvalitet och samsjuklighet,
påverkar sjukdomsbörda och livskvalitet på kort- och långsikt, samt dess
hälsoekonomiska aspekter. Studien är prospektiv, dvs patientrelaterade data
inhämtas i anslutning till besök till det neuromuskulära teamet på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Studiepopulationen är samtliga kända individer med icke-
kongenitala muskeldystrofier bosatt i Västra Götalandsregionen. Patienternas
funktionsnivå bedöms genom läkarundersökning, fysioterapeutisk bedömning och
användning av aktivitetsmätare under en begränsad tid. Patienterna tillfrågas att fylla
i validerade frågeformulär avseende sjukdomsbörda och livskvalitet. Longitudinella
data samlas genom uppföljning varje eller vartannat år, beroende på det kliniska
förloppet, fram till år 2028. Informerat samtycke inhämtas inför deltagandet. Studien
har etisk godkännande från Etikprövningsmyndighet (Dnr 2020-03338 och 2021-
01350). Datasekretess sker enligt respektive lag. Studieresultaten kommer att
publiceras i vetenskaplig tidskrift och presenteras i vetenskaplig konferens.

7. Kartläggning av ärftlighet och sjukdomsframkallande mekanismer bakom ovanliga ärftliga muskelsjukdomar – cellbiologiska analyser

Huvudsökande för del av projektet Anders Oldfors, medsökande se
Bakgrund:
Ärftliga muskelsjukdomar orsakas av ett genetiskt fel (mutation) i någon gen – idag känner
man till över 500 olika gener som ger någon sådan sjukdom. Totalt sett är muskelsjukdomar
som grupp inte helt ovanlig – ungefär en person av 1000 i befolkningen har en
muskelsjukdom. Idag kan man hitta en genetisk förklaring till muskelsjukdomen hos många
men inte alla patienter/familjer. Arbetet med att finna den genetiska förklaringen till de
kvarvarande är mödosamt och inbegriper ett omfattande samarbete mellan de forskare som
är kliniskt verksamma (främst vuxen- och barn-neurologi), muskelpatologi och genetik.
Muskelavbildning med magnetkamera är ett nytt verktyg för att kunna karaktärisera
fördelningen av muskelpåverkan eftersom inte alla muskler är lika drabbade. Limb-girdle
muskeldystrofier finns idag känt orsakat av ett trettiotal olika gener, och ständigt tillkommer
nya gener inom denna grupp, liksom i andra grupper av ärftliga muskelsjukdomar.
Bred genetisk undersökning – av hela arvsmassan - är ett mycket värdefullt verktyg att finna
nya genetiska förändringar i kända sjukdomsorsakande gener, men också för att hitta
förändringar i ”nya” gener.
Projektet syftar till att fortsätta det arbete som pågår sedan flera år tillbaka, och som
resulterat i att vi funnit ett antal ”nya” sjukdomar.
Ansvariga i projektet respektive verksamhet:
Patologi: Anders Oldfors, professor/överläkare Vuxenneurologi: Christopher Lindberg,
docent/överläkare Barnneurologi: Niklas Darin, professor/överläkare Röntgen: Mats Geijer,
professor/överläkare
Genetik: Carola Hedberg-Oldfors, docent/överbiolog

Bidrag 2020

Projekt nr 1.

Projektet som består av flera delar är långsiktigt och kommer att pågå under en längre tid och är:
”En långsiktig satsning för att kartlägga nya genetiska neuromuskulära sjukdomar och att beskriva deras orsaker”.
Huvudmän och sökande för de olika delarna i projektet är samtliga från SahlgrenskaUniversitetssjukhuset::
1. Genetik: Carola Hedberg-Oldfors, docent/överbiolog
2. Radiologi: Mats Geijer, professor/överläkare
3. Barnneurologi: Niklas Darin, professor/överläkare.
4. Patologi: Anders Oldfors, professor/överläkare
5. Vuxenneurologi: Christopher Lindberg, docent/överläkar

Projekt nr 6.

Huvudman och sökande för projektet är Kalliopi Soufo, Med Dr, specialistläkare.
Forskningen avser patienter med icke-kongenitala muskeldystrofier.
Syftet är att:
Studera sjukdomens naturalförlopp och progress över tid, hur olika sjukdomsassocierade faktorer påverkar sjukdomsbörda och livskvalitet på kort och lång sikt.

Ansökan nr 7.

Avhandlingsprojekt för doktorand Ulrika Lindgren – delarbete om prognos och mortalitet beskrivs i en av de största och mest välbeskrivna grupperna av IBM, betydelse av immunologiska faktorer och förändringar av mitokondriefunktionen belyses i andra delarbeten. Avhandling planeras till juni 2023.

Bidrag 2019

Betydelsen av inflammation och mitokondriella DNA mutationer hos patienter med inklusionskroppsmyosit

Sammanfattning

Sökande:
Anders Oldfors, Prof/Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Christopher Lindberg, Docent/Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ulrika Lindgren, Leg läkare, Doktorand, ST-Läkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Carola Oldfors, Överbiolog, PhD, Genetiker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanfattning
Inklusionskroppsmyosit (IBM) är en kronisk muskelsjukdom och den vanligaste som debuterar efter 50-års ålder. Muskelvävnaden karaktäriseras av inflammation, ansamling av proteinaggregat i muskelfibrerna och mitokondriella förändringar. Orsaken är inte känd och det saknas specifik behandling. Som en del i ett större projekt som innefattar en populationsbaserad studie av IBM i Västra Götalandsregionen och som är ett avhandlingsprojekt sökes här för medel för två delar med höga analyskostnader. Vi önskar dels undersöka mitokondriernas DNA med ny teknik där man i detalj kan studera alla de DNA förändringar som uppstått i muskeln pga sjukdomen och därigenom få en förklaring till mitokondriernas defekta funktion. Detta sker genom sekvensering med stort täcknings djup ca 40.000 X följt av bioinformatisk analys i en nyutvecklad metod som nyligen publicerats från Sahlgrenska Akademin. Vi önskar också undersöka, i en grupp av ca 60 patienter, förekomsten av s.k. myositspecifika autoantikroppar och inflammations proteiner s.k. cytokiner i blod. Dessa analyser görs vid laboratoriet för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på blodprover som insamlas från IBM patienter i Västra Götaland.

Bidrag 2018

1. Projekt: Nemalin Myopati

Sökande: Carola Oldfors-Hedberg,PhD Inst. för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin.
Medsökande: Anders Oldfors MD, Profesor patologi. Eva Michael, Barnneurologi, Doktorand.
Detta specifika projekt syftar till att undersöka några fall där vi troligen har identifierat den genetiska orsaken i en relativt nyupptäckt gen (MOD3) som orsak till Nemalin-Myopati mer i detalj. Vi vill följa upp dessa familjer med kliniska undersökningar samt se hur de genetiska anlagen segregerar i familjerna. Vidare avser vi göra kompletterande morfologiska undersökningar av muskelbiopsier. Vi planerar att publicera en artikel med de erhållna resultaten i en vetenskaplig tidskrift och därmed leda detta forskningsfält framåt.

2. Projekt: Kongenital myopati

Sökande: Eva Michael, MD. Avdeln. För Pediatrik, Sahlgrenska Akademin.
Medsökande: Niklas Darin, MD, Professor Barnnneurologi. Mar Tulinius, MD, Professor Pedriatrik.
I denna studie vill vi kartlägga alla kända patienter med KM som är bosatta i Västra Götalandsregionen samt Hallands Län, Beräkna incidens och prevalens samt använda nya genetiska metoder (NGS) för att hitta en genetisk bakomliggande orsak hos de som saknar en. Vi kommer även att utföra en prospektiv studie där vi ska testa behandling med acetylkolinesterashämmare och/eller sabutamol för att bättre kartlägga effekten av dessa mediciner hos KM patienter.

3. Projekt: Dystrofia Myotonika typ 1

Sökande: Ulrika Edofsson, leg. Arbetsterapeut.
Dystrofia Myotonika typ 1 är en sällsynt ärftlig progressiv muskelsjukdom utan botande behandling med både dagtrötthet och påverkad kognitiv funktion. Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan kompetens och värdering av vardagliga aktiviteter, trötthet och livskvalitet hos personer med DM typ1.